Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arthur E. Powell - Az Asztrális Test

2009.08.25

ARTHUR E. POWELL

AZ ASZTRÁLIS TEST

AZ ASZTRÁLIS VILÁG ÉS JELENSÉGEI

 

Fordította korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János, 2006.

 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT


Hálával és nagyrabecsüléssel

ajánlom ezt a könyvet mindazoknak,

akik rendelkezésemre bocsátották azt az anyagot, amiből összeállítottam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerni az embert annyi, mint ismerni Istent.

Ismerni az Istent annyi, mint ismerni az embert.

A világegyetem tanulmányozása annyi, mint tanulni mind az Istent, mind az embert, mivel a világegyetem az Isteni Gondolat kifejeződése és a világegyetem visszatükröződött az emberben.

A tudásra szükség(e) van, ha az Én szabaddá akar válni és megismerni önmagát, amilyen a maga mivoltában.

Annie Besant

 


 

 

TARTALOM

Előszó a magyar kiadáshoz

Az amerikai kiadó előszava

Bevezetés

I.                Általános leírás

II.              Az asztrális test összetétele és szerkezete

III.             Az asztrális test színei

IV.             Az asztrális test feladatai

V.              A csakrák

VI.             A kundalini

VII.           A gondolatformák

VIII.          A fizikai élet

IX.             Az alvás alatti élet

X.              Az álmok

XI.             A tudat folytonossága

XII.           A halál és a vágy-elementál

XIII.          A halál utáni élet alapelvei

XIV.          A halál utáni élet részletei

XV.           A halál utáni élet különleges esetei

XVI.          Az asztrális sík

XVII.        Különböző asztrális jelenségek

XVIII.       A negyedik dimenzió

XIX.          Az emberi asztrális lények

XX.           A nem emberi asztrális lények

XXI.          A mesterséges asztrális lények

XXII.        A spiritizmus

XXIII.       Az asztrális halál

XXIV.       Az újraszületés

XXV.        Uralkodás az érzelmeken

XXVI.       Az asztrális képességek fejlesztése

XXVII.     Tisztánlátás térben és időben

XXVIII.    A láthatatlan segítők

XXIX.       Befejezés


Előszó a magyar kiadáshoz

„Az asztrális test” című könyv Arthur E. Powell öt részből álló életműsorozatának második kötete. Először jelenik meg magyarul, követve a nemrégiben kiadott első részt, Az éterikus test címűt. A sorozat köteteiből az ember sűrű fizikai testénél finomabb tudathordozóit vagy testeit és azokat a világokat ismerhetjük meg, amelyekben ezek a testek léteznek. A további részek az ember mentális vagy gondolati, kauzális vagy oki testeivel és azok világával foglalkoznak, az ötödik kötet pedig összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség az emberiség Naprendszerünkben történt kialakulásáról és fejlődési útjáról tanít.

A könyvsorozat szerzője Arthur E. Powell, akinek könyveit számtalan nyelvre lefordították, mégis „ismeretlen teozófus”, akiről szinte semmiféle életrajzi adat, feljegyzés nem maradt fenn. Tudjuk, hogy angol volt, gyakran ezredesként említik, felesége az Angol Teozófiai Társulat egyik vezetője volt, és a könyvei az 1920-as évek második felében születtek. A könyvek viszont bizonyítékok arra, hogy keményen dolgozott, gondos aprólékossággal gyűjtötte össze és rendszerezte a teozófia nagy tanítói, elsősorban Annie Besant és C.W. Leadbeater – fenti területekre kiterjedő – munkásságát. összefoglaló szintézist készített, rendkívüli logikával témacsoportokba rendezte és ezáltal feldolgozhatóbbá, áttekinthetőbbé, érthetőbbé tette az olvasó számára a különböző könyvekben, cikkekben, előadások anyagában található leírásokat. A szöveg kezelése közben teljesen objektíven járt el, nem fűzött véleményt, megjegyzést egyetlen állításhoz sem. Tiszteletből nem nyúlt H. P. Blavatsky munkáihoz, mert úgy gondolta, hogy a monumentális Titkos Tanításból vagy a Fátyoltalan Isisből nem lenne célravezető rövid idézeteket kiragadni.

„Az asztrális test” részletesen bemutatja a mindennapi ember által a sűrű fizikainál és éterinél már sokkal kevésbé ismert, de annál inkább érdeklődésre számot tartó területet, az asztrális világot. Hiszen mindannyian álmodunk, és mindannyiunk környezetéből ragadott el már valakit a halál. De mit mond a teozófia az álmok világáról és a halál utáni életről? Milyen az asztrális testünk összetétele, szerkezete és mi a feladata? Milyen a színe, milyen összefüggésben van a csakrákkal és a kundalinivel? Tisztánlátók kutatásai alapján a könyv leírást ad az asztrális síkról, a negyedik dimenzióról és a síkot benépesítő emberi, nem emberi, valamint mesterséges lényekről. Elmagyarázza, hogy kik is valójában a filmvászonról ismert vámpírok, miben különböznek a vérfarkastól, és kifejti a mesterséges emberi lények létrejöttének eseteit. Bemutatja a gondolatformák keletkezését és viselkedését, amik körüllengik testeinket mind ébren, mind álomban, és szól a tömeget befolyásoló közérzés és közgondolkodás működéséről. Külön fejezet foglalkozik az asztrális képességeink fejlesztésének lehetőségeivel, valamint a „láthatatlan segítők” asztrális síkon zajló segítő munkájával. A könyv rámutat asztrális testünk uralásának szükségességére és tudatos fejlesztésére annak érdekében, hogy olyan tudathordozóvá tudjuk megedzeni, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, az Én akaratának.

Arthur E. Powell könyveit annyira kiváló munkának tartjuk, hogy a Magyar Teozófiai Társulat célként tűzte ki a teljes sorozat magyar nyelvű kiadását. Reményeink szerint minden évben megjelentetjük a sorozat egy-egy új kötetét. Ajánljuk ezt a könyvet (és a további részeket is) mindazoknak, akik nem elégednek meg a felszínes, egy kirakós játék csak néhány részletét tartalmazó információkkal, hanem olyan alapokra vágynak, amikre további kutatásaik során biztonsággal építkezhetnek.

A Kiadó

 


Az amerikai kiadó előszava

A szerző célja azzal, hogy könyveket szerkesztett össze ebben a sorozatban, az volt, hogy a tanulmányozóknak időt és munkát takarítson meg az által, hogy az adott kötet témájával kapcsolatos jelentős mennyiségű – többnyire Annie Besant és C.W. Leadbeater tollából származó – irodalomból egy sűrített összefoglalást hozzon létre. A könyvünk végén található könyvlista bemutatja azt a nagyszámú könyvet, amelyekből merített. Amennyire lehetséges, az alkalmazott módszer az volt, hogy elsőként a formai oldalt magyarázza el az élet-oldali megközelítés előtt, a jelenség tárgyilagos működését ismerteti, majd pedig a tudat tevékenységeit, amely a működésen keresztül fejeződik ki. A szerző nem tesz kísérletet arra, hogy bármely kijelentést bizonyítson vagy akár igazoljon.

H. P. Blavatsky munkái nem kerültek felhasználásra, mivel a szerző kijelentette, hogy a Titkos Tanítás-ban és más művekben szükséges kutatások túlságosan hatalmas feladat elé állították volna. Hozzátette: „H.P. Blavatsky iránti kötelezettségünk nagyobb annál, mintsem hogy nagylélegzetű műveiből kiemelt idézetekkel intézzük el. Ha elsőként nem mutatott volna utat, a további kutatások soha, semmilyen nyomra nem bukkantak volna”.

A jelenlegi kiadást némileg lerövidítettük és átszerkesztettük, hogy napjaink megváltozott körülményei között a lehetséges félreértéseket elkerüljük. Megkérjük az olvasót, figyeljen az alábbiakra:

1. A könyvben az újraszülető Egyéniségre alkalmazott „Én” nem azonos a modern pszichológia által a mulandó személyiségre alkalmazott fogalommal.

2. Az „atom”, „atomi”, „szubatomi”, „molekula” szavak speciális értelemben szerepelnek, és nem a kémiai atomra vagy molekulára vonatkoznak. Ugyanez igaz az „éter” és „éterikus” fogalmakra is.

 


Bevezetés

Könyvünk célja az, hogy a teozófia tanulmányozójának átnyújtsa mindazon ismeretek sűrített összefoglalását, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak az ember asztrális testével kapcsolatban, valamint az asztrális világ és jelenségeinek leírását és magyarázatát. Így ez a könyv az 1925ben kiadott The Etheric Double and Allied Phenomena természetes folytatása.

Csakúgy, mint Az éterikus test esetében, összevontam mindazokat az ismereteket, amelyeket jelentős számú könyvből nyertem (ezek felsorolását mellékeltem), és olyan módszeresen rendeztem a hatalmas területet lefedő és különösen összetett anyagot, amennyire csak tőlem telt. Remélem, hogy így sikerült sok munkát és kutatást megtakarítanom a témakör jelenlegi és jövőbeli tanulmányozóinak, akik a szükséges információt viszonylag kis terjedelemben találhatják meg, sőt a felhasznált irodalom listájának segítségével – ha úgy kívánják – az eredeti leírást is elolvashatják.

Ahhoz, hogy a könyv rendeltetését úgy töltse be, hogy közben elfogadható terjedelmű is maradjon, azt az általános elvet követtem, hogy ismertetem az asztrális jelenségek mögött húzódó alapelveket, de elhagyom az egyedi példák bemutatását. Mindazok, akiknek előadásokhoz vagy más célokra szükségük van az ismertetett alapelvek meghatározott illusztrációira, a felhasznált irodalom felsorolását hasznos vezérfonalnak találják, amely elvezeti őket oda, ahol a keresett példákra rábukkanhatnak.

Egyébként – amennyire a szerteágazó és összetett téma megengedte – azt a módszert alkalmaztam, hogy először a forma oldalát magyaráztam el, mielőtt az élet oldallal foglalkoztam volna, vagyis először a jelenség objektív működését írtam le, majd pedig a tudat tevékenységét, ami az adott működésen keresztül fejeződik ki. A gondos tanulmányozó, aki a fentieket szem előtt tartja, így fel fog ismerni több bekezdést, amelyek első látásra ismétléseknek tűnhetnek, mivel azokban ugyanazt a jelenséget írtam le először a külső anyagi forma megközelítéséből, majd később újra a szellem vagy a tudat felől közelítve.

Reményeim szerint ezt a kötetet hasonlók fogják követni, amelyek az ember mentális és kauzális testeivel foglalkoznak, így téve teljessé a jelenleg rendelkezésre álló minden információ egységbe foglalását az ember felépítésével kapcsolatban egészen a kauzális vagy felső mentális szintig.

Napjainkban jelentős mennyiségű ismerettel rendelkezünk ezekben és hasonló témákban, de azok legnagyobb része szét van szórva sok különböző könyvben. Ezért ahhoz, hogy az egész elérhetővé váljon a tanulmányozók számára, akik kutatásra fordítható ideje korlátozott, véleményem szerint a jelenlegihez hasonló könyvek összeállítása sürgős feladat.

“Az emberiség igazi tanulmánya az ember tanulmányozása”, a téma pedig olyan hatalmas, annyira elmélyülést igénylő és annyira fontos, hogy minden lehetségest meg kell tenni, hogy a napjainkig felhalmozódott teljes ismeretanyag könnyen elérhetővé váljon mindazok számára, akik szomjazzák az ilyen jellegű tudást.

A.E. Powell

 


I. FEJEZET

Általános leírás

Mielőtt hozzáfognánk az asztrális test és az azzal kapcsolatos jelenségek részletes tanulmányozásához, hasznos lehet, ha előbb röviden körvonalazzuk a tanuló előtt azt a területet, amelyet ismertetni szándékozunk, hogy így megfelelő távlati képet nyújtsunk az egész tárgyról és nagyszámú részének viszonylagos kapcsolatairól.

Röviden, az ember asztrális teste olyan tudathordozó eszköz, amely a tisztánlátó számára hasonlít a fizikai testhez, amelyet ragyogó színű aura vesz körül, és amely a fizikai anyagnál finomabb típusú anyagból áll. Az érzések, a szenvedélyek, a vágyak és indulatok fejeződnek ki benne, és hídként vagy közvetítőként működik a fizikai agy és az elme között. Az utóbbi egy még magasabb tudathordozó eszközben – a mentális testben – működik.

Miközben minden ember rendelkezik asztrális testtel és használja is azt, viszonylag kevesen vannak tudatában létezésének, vagy képesek irányítani és benne teljes tudatossággal működni. Nagyon sok ember esetében alig több kezdetleges asztrális anyag-tömegnél, amelynek mozgása és tevékenysége kevéssé áll magának az embernek – az Én-nek – az irányítása alatt. Másoknál viszont az asztrális test jól kifejlődött és teljesen szervezett tudathordozó eszköz, amelynek megvan a saját élete, és amely tulajdonosának sok és hasznos képességet biztosít.

A fizikai test alvása alatt egy fejletlen ember az aránylag kezdetleges asztrális testében álomszerű, homályos életet él, amikor pedig fizikai testében újra felébred, egyáltalán nem, vagy csak alig emlékezik áloméletére.

Egy fejlett embernél viszont, mialatt a fizikai test álomba merül, az asztrális testben tevékeny, érdekes és hasznos élet zajlik, és annak emlékezetét bizonyos körülmények között le lehet hozni a fizikai agyba. Az ilyen ember élete megszűnik a tudat-nappalok és feledés-éjszakák sorozata lenni, ehelyett a megszakítás nélküli tudatosság folytonos életévé válik, amely a fizikai és asztrális világok vagy síkok között váltakozik.

Az egyik legelső dolog, amit az ember az asztrális testében megtanul, az abban való utazgatás, mivel az asztrális test képes nagy sebességgel mozogni, és az alvó fizikai testtől nagy távolságokra eljutni. E jelenség megértése nagyon sok úgynevezett „okkult” jelenségre vet fényt, mint amilyenek a különböző látomások, a fizikailag sohasem látott helyszínek ismerete, stb.

Miután az asztrális test az érzések és érzelmek eszköze, felépítésének és működésmódjának megértése nagyon hasznos az emberi lélek különböző aspektusainak megismerésében, mind egyénileg, mind egyetemlegesen tekintve azt, és egyúttal egyszerű magyarázatot is ad a modern pszichoanalízis által feltárt sok jelenség mechanizmusáról.

Az asztrális test szerkezetének, természetének, lehetőségeinek és korlátainak világos megértése lényeges annak az életnek a megértéséhez, amelybe az ember fizikai halála után lép át. A számtalan vallás követői által hitt sokféle „mennyország”, „pokol”, és purgatóriumi lét nyilvánvalóan mind a maga helyére kerül, és érthetővé válik, amint megértjük az asztrális test és az asztrális világ természetét.

Az asztrális test tanulmányozása segítségünkre lesz a szeánsz-szobák sok jelenségének, betegségek bizonyos pszichikai vagy nem-fizikai gyógymódjainak megértésénél is. Akiket érdekel, hogy mit értünk negyedik dimenzió alatt, szintén sok, a matematika és a geometria segítségével megfogalmazott elmélet igazolását fogják megtalálni az asztrális világ jelenségeinek tanulmányozása során, ahogyan azokat a megfigyelőik leírták.

Az ember asztrális testének tanulmányozása ilyen módon messzire visz bennünket, és rendkívül kibővíti a kizárólag a fizikai világra és csak a fizikai érzékekre alapozott életfelfogást. Amint haladunk előre, látni fogjuk, hogy a fizikai érzékek, bármilyen felbecsülhetetlenek legyenek is, semmiképpen sem jelentik annak határát, amire az embert a tudathordozói meg tudják tanítani azokról a világokról, amelyekben él. Az asztrális képességek felébredése funkcionális tevékenységükre egy új világot tár fel a régin belül, amikor pedig az ember képessé válik helyesen olvasni ezen új világ jelentését, a saját életével és az egész természettel kapcsolatban olyan széleskörű rálátásra tesz szert, ahonnan feltárulnak az emberben rejtve levő, szinte korlátlan lehetőségek. Ebből előbb vagy utóbb, de elkerülhetetlenül megszületik a sugallat, majd később a megingathatatlan elhatározás, hogy uralja ezeket a világokat és önmagát is, hogy közelebb jusson földi rendeltetéséhez, és értelmes munkatársává váljon annak, amit találóan a fejlődés Legfelsőbb Akaratának neveznek.

Most pedig áttérünk az asztrális test és a vele kapcsolatos nagyszámú asztrális jelenség részletes tanulmányozására.